SMAS

Svenska Medicinska Akupunktursällskapet

för legitimerad sjukvårdspersonal

We believe that we need Medical Acupuncture and all new science regarding it. We know that acupuncture increase health, decrease pain, is a cost effective medicine, a safe method and save the environment.

                                                            Lisbeth Dahlin

Akupunktur 

Akupunktur vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet där fokus läggs på förståelsen av de mekanismer både fysiologiska och beteendeförändringar som styr effekten. Ett annat fokus är omhändertagandet av patienten och den egna terapeutiska rollen.

Återblick av historien

År 1829 disputerade Gustaf Landgren i Uppsala med en avhandling om akupunktur. Metoden omtalades i Läkaresällskapets årsberättelser under åren 1825 och 1826. 

Stadgar & styrelse

Svenska Medicinska Akupunktursällskapet är en intresseförening som skall främja akupunkturens utveckling inom svensk sjukvårdkvård.  

OM OSS

Svenska Medicinska Akupunktursällskapet är en sammanslutning av legitimerad sjukvårdspersonal med specifikt intresse för akupunktur som behandlingsmetod.

Med medicinsk akupunktur vill vi betona att akupunktur skall integreras med övrig medicinsk behandling som används inom sjukvården.

Vi verkar för att stärka akupunkturens ställning inom svensk sjukvård genom utbildning, kunskapsspridning, forskning och ett tydligt deltagande i debatt och på hemsida.

5000

År av samlad kunskap

1984

Socialstyrelsen godkänner akupunktur för leg. sjukvårdspersonal vid behandling av smärta

1993

Socialstyrelsen utvidgar akupunkturens användningsområden som behandlingsmetod till att även omfatta sjukdomstillstånd

3725

Antal utbildad leg. sjukvårdspersonal i akupunktur de senaste 10 åren i Sverige

AKTUELLT

Senaste forskningsrönen om Medicinsk Akupunktur i British Medical Journal - BMJ 

Styrelsemöte hölls

den 14 september 2020.

Styrelsen beslutade att lägga ner föreningen.

Extra årsmöte den 24 november kl 18.30.

Next Congress on Medical Acupuncture - 

 

Det finns många kongresser världen över. 

Vi ger inga tips!

Res till Japan  

Akupunktur- & Laser kurs

Framflyttad till hösten 2021

KONTAKT

SMAS tar inte emot några intresseanmälan för medlemskap. Styrelsen återkommer senare i höst med vidare information.

2020 09 27

SMAS är en vilande förening sedan år 2018 och styrelsen har kallat till ett extra årsmöte den 24 november 2020. Då fattas beslut om nedläggning av SMAS.