Vad är akupunktur?

Akupunktur är en metod som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet vilket gör att fokus läggs på förståelsen av de mekanismer både fysiologiska och beteendeförändringar som styr effekterna av nålstimuleringen, dvs den stick- och stimuleringsteknik som används. Ett annat fokus är 

omhändertagandet av patienten och den egna terapeutiska rollen.

 

Följande tekniker finns inom akupunktur:

Akupunktur är ett samlingsnamn för olika tekniker inom akupunkturbehandling och de vanligaste nämns nedan. Vid behandling hos leg. sjukvårdspersonal används ofta en kombination av dessa olika tekniker. Akupunktur klassas idag som en säker och kostnadseffektiv behandlingsmetod och kan användas som enskild metod eller som ett komplement till annan sedvanlig behandling. 

Manuell akupunktur

Nålar sticks in i huden på bestämda lokalisationer och på ett visst djup. Därefter stimuleras en domnande, radierande känsla fram. Känslan benämns De Qi och är patientens upplevelse av att nålen har stimulerat nocireceptorer i vävnaden. Nålen lämnas i vävnaden under behandlingen utan att stimuleras fler gånger eller kan stimuleras någon ytterligare gång beroende på smärtan eller tillståndets art. Stimuleringen registreras i nervsystemet och i hjärnan vilket startar en mängd fysiologiska processer i kroppen vilka ger endogen smärthämning, läkning och återhämtning.

Ytlig = superficiell akupunktur

Innebär att en eller flera nålar införs mycket ytligt i huden (1-3 mm) exempelvis på/runt en öm punkt eller triggerpunkt. Ytliga metoden aktiverar C-fibrer i huden och det aktiverar endogen smärthämning. Metoden blandas ofta ihop med Sham-akupunktur i vetenskapliga studier och då skall metoden vara en icke verksam akupunkturmetod, vilket kan ifrågasättas.

Elektroakupunktur

Elektroder appliceras på nålarna och kopplas till en liten batteridriven elstimulator som ger elektriska impulser ner i vävnaden. Effekten är att likna vid manuell stimulering för att förstärka akupunktureffekten vilket ökar den endogena smärthämningen.

Triggerpunktsakupunktur - "dry needling" 

En intramuskulär stimulering (IMS). Akupunkturnålen sätts exakt i en triggerpunkt i muskeln. Nålen förs därefter fram och tillbaka tills flertal lokala muskelsammandragningar erhålls och muskeln slappnar av.

Periostakupunktur = djup akupunktur = osteoakupunktur

En djup, starkare akupunkturteknik där periostet stimuleras med nålen under 10-20 sekunder per punkt. Används ibland vid akuta smärttillstånd för att aktivera endogen smärthämning vars effekt möjligen är medierad via diffuse noxious inhibitory control (DNIC).

Öron akupunktur=Auriculoterapi

Utvecklades under 1950-talet av den franska läkaren Paul Nogier. Dagens forskning visar att stick i ytterörat påverkar en del av vårt autonoma nervsystem, den delen som heter vagus. Metoden används separat eller som tilläggsbehandling till vanlig kroppsakupunktur.

 

akupunktur

Klinisk användning idag

I den omfattande SBU-rapporten (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2006) om akupunktur var slutsatsen att det idag finns god vetenskaplig evidens för den smärtlindrande effekten. Tyska G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss) har kommit fram till liknande resultat genom att ha studerat vetenskapliga studier och gjort flera randomiserade kliniska kontrollerade studier (RCT). Resultaten visar på akupunkturens smärtlindrande effekter som enda metod eller som ett komplement vid behandling. Akupunkturstudier visar att även minimal akupunktur och ytlig akupunkturstimulering vid exempelvis migrän, knäledsartros och ländryggssmärta är lika eller mer effektiv än standardbehandling. 

Akupunkturens fysiologiska förklarings mekanismer:

När vi sticker nålen erhålls en aktivering och modulering av endogena smärthämmande mekanismer på olika nivåer i perifera- och centrala nervsystemet. Mycket enkelt förklarat kan akupunktur effekten sammanställas enligt följande effekter på nivåer som:  

 

- De perifera mekanismerna är via en aktivering av flera olika neuropeptider som exempelvis Substans-P, VIP, CGRP,  Adenosin samt tillväxtfaktorer som NGF och EGF. Tillsammans ger detta lokalt i vävnaden en ökad kärl- och nervnybildning, en anti-inflammatorisk, vasodilanterande och endotelcellsstimulerande effekt vilket ger en ökad cirkulation, ökad nutrition i vävnaden och stimulerar läkning.

 

- På spinal nivå modulerar akupunktur smärtlindring via port-teorin, frisättning av GABA, via segmentella reflexer och modulering av autonoma nervsystemet. 

 

- Nästa nivå, tidigare kallad, supraspinala system med påverkan av de nedåtgående, bansystemen via kärnor som Periaqueductal Grey (PAG), Rostro Ventrala Medulla (RVM) och Locus Coerulius (LC). 

 

- På central nivå i vår hjärna har studier visat att akupunktur minskar aktiviteten i de limbiska systemet och sänker hjärnans vakenhetsgrad (förbättrad funktion i Default Mode network - DMN). Via akupunkturnålen erhålls även en påverkan på autonoma och neuroendokrina funktioner.

Akut/subakut och långvarig smärtor

Vanligaste indikationen är nociceptiv smärta och viss effekt vid nociplastisk smärta. 

 

Illamående

Det finns flera RCT och meta-analyser som visar på akupunkturens effekt vid graviditetsillamående, postoperativ- och cytostatika inducerad illamående.

 

Klimakteriebesvär

RCT studier visar på relevant symtomförbättring efter akupunktur. Metoden kan användas både hos män och kvinnor med vasomotoriska klimateriebesvär.

  

Kvinnohälsa

Vid foglossningssmärtor, rygginsufficiens och carpaltunnelsyndrom användes akupunktur för att öka lokal genomblödning och borttransport av slaggprodukter. 

Inom mödravården används akupunktur vid spiralinsättning för att förhindra cervixspasm. 

Inom förlossningsvård används akupunktur för i avslappnande och smärtlindrande syfte. 

Vid mjölkstockning uppges akupunktur ha snabb och god effekt.

 

Missbruksavvänjning – Öron akupunktur 

Används främst vid lindring av abstinenssymtom vid missbruksavvänjning (narkotika, bensodiazepiner, alkohol, tobak mm) men även för att aktivera endogen smärthämning och minska oro.

 

Muntorrhet

Akupunktur kan vara ett komplement vid muntorrhet. Några studier visar att muntorrhet efter strålbehandling samt vid Sjögrens syndrom kan ge ökad salivation i olika grader. Fler kliniska studier behövs.

 

Stressrelaterad ohälsa

Flera studier visar på positiva effekter vid utmattning, negativ affekt, utmattningsdepression, stor trötthet, koncentrationssvårigheter, minnesbesvär och PTSD.  

 

Urinblåsebesvär

Används sparsamt vid stressinkontinens, trängningsinkontinens, en mix av både stress- och trängningsinkontinens, läckage samt enuresis nocturna. Studier visar på en positiv effekt av akupunkturbehandling, men fler studier behövs.

 

Läs mer eller utbilda dig i akupunktur

Dessa effekter kan du läsa mer om i vetenskapliga atiklar som både finns på exempelvis PubMed eller Googels och i några av de Artiklar som finns under fliken "Artiklar om akupunktur"

Är Du mer nyfiken på metoden och vill förstå dess mekanismer och hur en akupunkturbehandling går till är Du som legitimerad sjukvårdspersonal välkommen att anmäla Dig till någon av de kurser som presenteras under "Kurser och Event"  

akupunktur